Hoá học lượng pháp trên phản ứng MgSO4 + Ba(NO3)2 = Mg(NO3)2 + Ba2(SO4)2

Hợp chất Hệ số Khối lượng mol Mol (g/mol) Trọng lượng (g)
Chất phản ứng
MgSO4 2 120.3676
Ba(NO3)2 2 261.3368
Sản phẩm
Mg(NO3)2 2 148.3148
Ba2(SO4)2 1 466.7792

Instructions

To perform a stoichiometric calculation, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value. The remaining values will automatically be calculated.

  • Sử dụng chữ hoa cho ký tự đầu tiên của nguyên tố và chữ viết thường cho ký tự thứ hai. Ví dụ: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Điện tích ion chưa được hỗ trợ và sẽ được bỏ qua.
  • Thay đổi nhóm bất biến trong hợp chất để tránh nhầm lẫn. Ví dụ C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O sẽ không thể cân bằng, nhưng XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O thì có thể.
  • Trạng thái hợp chất [như (s) (aq) hay (g)] là không bắt buộc.
  • Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn () hoặc ngoặc vuông [].

How To Perform Stochiometric Calculations

Coming Soon!