C4H8O - Tetrahydrofuran Khối lượng mol

Trọng lượng phân tử của Tetrahydrofuran - C4H8O

72.1057 g/mol

Thành phần của Tetrahydrofuran - C4H8O

Nguyên tố Ký hiệu Khối lượng nguyên tử # của nguyên tử Phần trăm khối lượng
Carbon C 48.0428 g/mol 4 66.6283%
Hydrogen H 8.0635 g/mol 8 11.1829%
Oxygen O 15.9994 g/mol 1 22.1888%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Hướng dẫn

Chương trình này xác định khối lượng phân tử của một chất. Nhập công thức phân tử của chất. Chương trình sẽ tính toán tổng khối lượng cùng với thành phần và khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất.

  • Sử dụng chữ hoa cho ký tự đầu tiên của nguyên tố và chữ viết thường cho ký tự thứ hai. Ví dụ: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn () hoặc ngoặc vuông [].

Tìm Khối lượng mol

Đọc bài viết của chúng tôi về cách tính toán khối lượng mol.

You can also ask for help in our forums.