Máy tính khối lượng mol

Vui lòng nhập công thức phân tử hóa học (đầu vào là rất cần thiết và cần chính xác) để xác định khối lượng phân tử của hợp chất. (Hướng dẫn)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Hướng dẫn

Chương trình này xác định khối lượng phân tử của một chất. Nhập công thức phân tử của chất. Chương trình sẽ tính toán tổng khối lượng cùng với thành phần và khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất.

  • Sử dụng chữ hoa cho ký tự đầu tiên của nguyên tố và chữ viết thường cho ký tự thứ hai. Ví dụ: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn () hoặc ngoặc vuông [].

Tìm Khối lượng mol

Đọc bài viết của chúng tôi về cách tính toán khối lượng mol.

You can also ask for help in our forums.