Máy tính công thức tối giản (C=42.35% H=1.18% O=56.47%)

Công thức tối giản đã tính

Công thức tối giản: C3HO3
Element Entered Percentage Actual Percentage
Carbon 42.35 42.37
Hydrogen 1.18 1.19
Oxygen 56.47 56.44

Hướng dẫn

Chương trình này sẽ xác định cả công thức tối giản và công thức phân tử. Để tính toán công thức tối giản, nhập các thành phần (ví dụ: C=40%, H=6.67%, O=53.3%) của hợp chất. Nhập tuỳ chọn khối lượng mol để tìm ra công thức phân tử.

  • Phần trăm có thể nhập bằng số thập phân hoặc bằng ký hiệu phần trăm (ví dụ 50% có thể nhập là .50 hoặc 50%.)
  • Để xác định công thức phân tử, nhập giá trị khối lượng mol chính xác.
  • Sử dụng chữ hoa cho ký tự đầu tiên của nguyên tố và chữ viết thường cho ký tự thứ hai. Ví dụ: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.

Cách xác định Công thức tối giản/phân tử

Đọc bài viết của chúng tôi về cách xác định công thức tối giản và công thức phân tử.

You can also ask for help in our forums.