Tiền tố hoá học, hữu cơ và hệ mét

Tiền tố hoá học Tiền tố hữu cơ Tiền tộ hệ mét

Tiền tố hoá học

Tiền tố hóa học được sử dụng để biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Tiền tốSố
mono 1
di 2
bis 2
tri 3
tris 3
tetra 4
penta 5
hexa 6
hepta 7
octa 8
nona 9
deca 10
undeca 11
dodeca 12
trideca 13
tetradeca 14
pentadeca 15
hexadeca 16
heptadeca 17
octadeca 18
nonadeca 19
icosa 20
henicosa 21
doicosa 22
triicosa 23
tetraicosa 24
pentaicosa 25
hexaicosa 26
heptaicosa 27
octaicosa 28
nonaicosa 29
triaconta 30
hentriaconta 31
dotriaconta 32
tritriaconta 33
tetratriaconta 34
pentatriaconta 35
hexatriaconta 36
heptatriaconta 37
octatriaconta 38
nonatriaconta 39
tetraconta 40
hentetraconta 41
dotetraconta 42
tritetraconta 43
tetratetraconta 44
pentatetraconta 45
hexatetraconta 46
heptatetraconta 47
octatetraconta 48
nonatetraconta 49
pentaconta 50
henpentaconta 51
dopentaconta 52
tripentaconta 53
tetrapentaconta 54
pentapentaconta 55
hexapentaconta 56
heptapentaconta 57
octapentaconta 58
nonapentaconta 59
hexaconta 60
henhexaconta 61
dohexaconta 62
trihexaconta 63
tetrahexaconta 64
pentahexaconta 65
hexahexaconta 66
heptahexaconta 67
octahexaconta 68
nonahexaconta 69
heptaconta 70
henheptaconta 71
doheptaconta 72
triheptaconta 73
tetraheptaconta 74
pentaheptaconta 75
hexaheptaconta 76
heptaheptaconta 77
octaheptaconta 78
nonaheptaconta 79
octaconta 80
henoctaconta 81
dooctaconta 82
trioctaconta 83
tetraoctaconta 84
pentaoctaconta 85
hexaoctaconta 86
heptaoctaconta 87
octaoctaconta 88
nonaoctaconta 89
nonaconta 90
hennonaconta 91
dononaconta 92
trinonaconta 93
tetranonaconta 94
pentanonaconta 95
hexanonaconta 96
heptanonaconta 97
octanonaconta 98
nonanonaconta 99
hecta 100
dicta 200
tricta 300
tetracta 400
pentacta 500
hexacta 600
heptacta 700
octacta 800
nonacta 900
kilia 1000
dilia 2000
trilia 3000
tetralia 4000
pentalia 5000
hexalia 6000
heptalia 7000
octalia 8000
nonalia 9000
myria 10000

Tiền tố hữu cơ

Tên của các phân tử hydrocacbon được dựa trên số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử và liên kết giữa chúng.

Tiền tốNguyên tử các-bon
meth 1
eth 2
prop 3
but 4
pent 5
hex 6
hept 7
oct 8
non 9
dec 10

Tiền tộ hệ mét

Tiền tố hệ mét hoặc SI (Le Système International d'Unités) tiền tố được dựa trên cơ số mười. Chúng là những từ bổ nghĩa trên các từ gốc để cho chúng ta biết các đơn vị đo lường. Để chuyển đổi chính xác đơn vị mét sang đơn vị khác, bạn cần phải xác định tiền tố nào đại diện cho số lượng lớn hơn và sau đó xác định theo cấp số nhân "khoảng cách" giữa chúng.

Tiền tốHệ sốKý hiệu
yotta 1.0E+24 Y
zetta 1.0E+21 Z
exa 1.0E+18 E
peta 1.0E+15 P
tera 1000000000000 T
giga 1000000000 G
mega 1000000 M
kilo 1000 k
hecto 100 h
deka 10 da
deci 0.1 d
centi 0.01 c
milli 0.001 m
micro 1.0E-6 µ
nano 1.0E-9 n
pico 1.0E-12 p
femto 1.0E-15 f
atto 1.0E-18 a
zepto 1.0E-21 z
yocto 1.0E-24 y