Quadununium - Quu

Quadununium, hay nguyên tố 411, là một nguyên tố trong bảng tuần hoàn có ký hiệu tạm thời là Quu và có số hiệu nguyên tử là 411.

Ký hiệu
Quu
Số hiệu nguyên tử
411
Cấu hình electron (lý thuyết)
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 8s2 5g18 6f14 7d10 8p6 9s2 6g18 7f14 8d10 9p6 10s2 6h23 7g18 8f14 9d10 10p6 11s2 7h23 8g18 9f14 10d10 11p6 12s2 7i26 8h19