Unpentennium - Upe

Unpentennium, hay nguyên tố 159, là một nguyên tố trong bảng tuần hoàn có ký hiệu tạm thời là Upe và có số hiệu nguyên tử là 159.

Ký hiệu
Upe
Số hiệu nguyên tử
159
Cấu hình electron (lý thuyết)
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 8s2 5g18 6f14 7d7
Sơ đồ Obitan
1s
↿⇂
2s
↿⇂
2p
↿⇂
↿⇂
↿⇂
3s
↿⇂
3p
↿⇂
↿⇂
↿⇂
3d
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
4s
↿⇂
4p
↿⇂
↿⇂
↿⇂
4d
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
4f
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
5s
↿⇂
5p
↿⇂
↿⇂
↿⇂
5d
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
5f
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
5g
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
6s
↿⇂
6p
↿⇂
↿⇂
↿⇂
6d
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
6f
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
↿⇂
6g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7s
↿⇂
7p
↿⇂
↿⇂
↿⇂
7d
↿⇂
↿⇂
↿ 
↿ 
↿ 
7f
 
 
 
 
 
 
 
7g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8s
↿⇂
8p
 
 
 
8d
 
 
 
 
 
8f
 
 
 
 
 
 
 
8g