Recently Balanced Chemical Equations (1-250)

CA + Br2 = CABr2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mg + AlCl3 = MgCl3 + Al Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
ZnSO4 + Li2CO3 = ZnCO3 + Li2SO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + H2(OH)2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Na + Cl = NaCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCl + NaOH = NaCl + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
BAO + H2O = BA(OH)2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4H2(OH)2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CO2 + Ba(OH)2 = BaCO3 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H + CL = HCL Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
PbO + KOH + H2O = KPbO3H3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Al + PbCl2 = Pb + AlCl2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C4H10 + Cl = C4H9 + HCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CH3Br + NAOH = CH3OH + NABr Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
MnO + HBrO4 = Mn(BrO4) + HO Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
MnO + HBrO4 = Mn(BrO4) + OH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
KHCO3 + HF = CO2 + KF + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
ZnCl2 + NH4OH = ZnOH + NH4Cl2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
K2CO3 + HF = KHCO3 + KF Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HClO + HCl = Cl2 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaOH + C18H34O2 = C18H33O2Na + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
FeSO4 + Ba(OH)2 = Fe(OH)2 + BaSO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CU + AGNO3 = CU(NO3) + AG Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Cu + Ag{+} = Cu{+2} + Ag Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HBr + NaOH = NaBr + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CUSO4 + ZN = ZNSO4 + CU Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaHCO3 = NaOH + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C6H5OH + HNO3 = C6H4NO2OH + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CoCO3 = CoO + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH4 + Na = NaH4 + N Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH3 + H2O = NH4OH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CuO + N2O5 = Cu(NO3)2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
SiO4 + H2O = H2SiO5 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
K + CaNO3 = KNO3 + Ca Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C5H12 + H2O = C5H11OH + H2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CH3CHO + H2 = C2H5OH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CrOH + HNO3 = CrNO3 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Na2(SO4) + CaCl2 = Ca(SO4) + Na2 + Cl2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mg(NO3)2 + CaCO3 = MgCO3 + Ca(NO3)2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Fe + CI2 = FeCI2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaHCO3 + CH3COOH = NaCH3COO + H2O + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH3 + H2SO4 = NH4HSO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
SO2 = S + O2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C2H5CL + NAOH = C2H5OH + NACL Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Na(SO4) + BaCl = NaCl + SO4 + Ba Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Na2(SO4) + BaCl2 = Na2Cl2 + SO4 + Ba Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaOH + NH4 = NH3 + H2O + Na Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
AgNO3 + CaBr2 = AgBr2 + CaNO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Zn + AuCl4 = ZnCl4 + Au Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
(NH4)F + K2S = (NH4)S + F + K2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CaCO3 = CaO + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
K + Ca(NO3) = KNO3 + Ca Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CaCO3 + H2SO4 = CO2 + H2O + CaSO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CU(OH)2 = CUO + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCOOH + NAOH = HCOONA + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mg + CO2 = CO + MgO Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Hg(NO3)2 + Na2S = HgS + (NO3)2 + Na2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
KClO + HCl = KCl + HClO Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
ZN + CuO = ZNO + Cu Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mg + CuSo4 = MgSo4 + Cu Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH3OH + H2SO4 = NH4SO4 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
SO2 + H2O2 = H2SO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaOH = Na + OH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCOOH + NAHCO3 = HCOONA + CO2 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH4CL + KOH = KCL + H2O + NH3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Pb(NO3)2 + BaCl2 = PbCl2 + (NO3)2 + Ba Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CH3COH + H2 = C2H5OH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCl + KOH = KCl + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
(NH4)Cl + Ag(NO3) = AgCl + NH4 + NO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Zn + AgCl4 = ZnCl4 + Ag Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H3PO4 + NiCl2 = Ni(PO4) + H3 + Cl2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C2H2 + H2O = CH3CHO Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C6H4OHNHCH3CO + H2O2 = C6H4ONCH3CO + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaCl + H2O = NaOH + HCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
FECL3 + CUSO4 = FESO4 + CUCL3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Pb + H2O = PbO + H2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Zn + CuBr2 = ZnBr2 + Cu Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
ZN + I2 = ZNI2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C2H5OH + O2 = CH3COOH + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaClO3 = NaClO + O2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaOH + HOOCC6H4COOK = NaOOCC6H4COOK + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
MG + I2 = MGI2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Na2SO3 + H2O2 = Na2SO4 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HNO3 + Cu = NO + HCuO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CaO2 + H2O = CaO2H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
TiS + H2O = H2S + TiO Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCI + AgNO3 = AgCI + HNO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C3H7OH + HBr = C3H7Br + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C6H4ONCH3CO + CH3COOH + NaNO2 = C6H3OHNO2NHCH3CO + CH3COONa Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mn(OH)2 + H2O2 = H2O + H2MnO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H2(SO4) + Ba(NO3)2 = H2Ba + (SO4) + (NO3)2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mg + CuNO3 = MgNO3 + Cu Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
P2O5 + H2O = H2P2O6 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaOMe + HBr = NaBr + MeOH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCOONH4 + NaOH = HCOONa + NH3 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + Na2Cl2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
K + Cl = KCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH4OH + HNO3 = (NH4)NO3 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Na2SO3 + NaClO = Na2SO4 + NaCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Cu + FeCl3 = CuCl2 + FeCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C3H7Br + NaOH = C3H7OH + NaBr Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H2SO4 = H2O + SO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Se + K = KSe Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CH3COOC2H5 + NAOH = CH3COONA + C2H5OH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C3H7ONa + H2O = C3H7OH + NaOH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
S + C = CS Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C3H7OH = C3H6 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C8H18 + Br2 = C8H17Br + HBr Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
BaCl2 + Na2(CO3) = Ba(CO3) + Cl2 + Na2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
SrCl2 + AgNo3 = SrNo3 + AgCl2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Cl2 + H2O = HCl + HClO Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
AgNO3 + Na2S = AgS + Na2NO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HNO2 + NH3 = NH4NO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
MgCO3 = MgO + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Ba(OH)2 + Cl2O5 = Ba(ClO3)2 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Zn + Ag = AgZn Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
MgO + H2O = Mg(OH)2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HNO2 + NH4OH = H2O + NH4NO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Fe2NO3 + NaOH = NaNO3 + Fe2OH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Zn + F2 = ZnF2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mn + I2 = MnI2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Ni + F2 = NiF2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCL + NAOH = H2O + NACL Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
BaS + PtF2 = BaF2 + PtS Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H2SO4 + Pb(NO3)2 = Pb(SO4) + H2 + (NO3)2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
BaCl + ZnSO4 = BaSO4 + ZnCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaOH + HCl = H2O + NaCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C2H2 + Ag2O = Ag2C2 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + HCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH4NO3 + BaCl2 = NH4Cl2 + BaNO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaCl + NH3 + H2O + CO2 = NaHCO3 + NH4Cl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaOH + NiCl = NaCl + NiOH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
ZnO + H2 = Zn + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCl + NaOH = NaCl + HOH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
KHC8H4O4 + NaOH = KNaC8H4O4 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
O2 + S = SO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CH3CH(OH)COOH + NaOH = CH3CH(OH)COONa + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NO3 + Na = NaNO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
AgNO3 + KBr = AgBr + KNO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH4Cl2 + NaOH = NH4(OH) + NaCl2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
ZnOH + NaCo3 = NaOH + ZnCo3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CuO + H2SO4 = H2O + CuSO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
ClCH2COOH + NaOH = ClCH2COONa + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Na3(PO4)2 + CrCl3 = Cr(PO4)2 + Na3 + Cl3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Fe + Cl = FeCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CaO + H2O = Ca(OH)2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H3BO3 + NaOH = NaH2BO3 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
MgO + H2SO4 = H2O + MgSO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Cl2 + BABr2 = BACl2 + Br2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Ba + H2O = BaOH + H Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
S + O2 = SO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Fe + SCN = Fe(SCN) Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C2H5CL + KOH = C2H5OH + KCL Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
SO3 + Na2O = Na2SO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
KBr + Cl = KCl + Br Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH3 + HNO3 = NH4NO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Al + CuSO = Cu + AlSO Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
RCOOH + NaOH = RCOONa + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCl + LiOH = H2O + LiCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H2SiO3 = SiO2 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Na(OH) + H2SO4 = NaHSO4 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH4SO4 + BaCl2 = NH4Cl2 + BaSO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
BaS + O3 = BaSO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mg + F2 = MgF2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH4SO4 + AgNO3 = NH4NO3 + AgSO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
LiOH + HCl = LiCl + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
KOH + CuSO4 = CuOH + KSO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Pb(OH)2 = PbO + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Zn + HCl = ZnCl + H Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
KOH + HBr = KBr + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
AGNO3 + KI = AGI + KNO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
PbO2 + SiO2 = PbSiO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C2H5OH + NAOH = C2H5ONA + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH4Cl = NH3 + HCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
PbCO3 = PbO + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH3 + HCl = NH4Cl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2CO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H2S + O2 = S + HOH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
ZnS + H2O = ZnO + H2S Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mg + CuCl2 = MgCl2 + Cu Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
MgBr2 = Mg + Br2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
KOH + NH4Cl = KCl + H2O + NH3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Be(OH)2 = BeO + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
LiPO4 + AgNO3 = Li(NO3) + Ag(PO4) Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
FE + Cl2 = FECl2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CuSO4 + NaOH = CuOH + NaSO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
RbI + AgNO3 = RbNO3 + AgI Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
PBS + O = PB + SO Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CH3COOH + KOH = CH3CO2K + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HF + H2O = F + H3O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
AGNO3 + NACL = NANO3 + AGCL Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaCO3 + Cl = NaCl + CO2 + O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H2O + SO3 = H2SO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HClO4 + KOH = H2O + KClO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Ba(HCO3)2 = BaCO3 + H2O + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
OH + HCl = Cl + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
K + HCl = KCl + H Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaNO3 + FeCl3 = NaCl3 + FeNO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NaOH + HClO4 = NaClO4 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CH3OH + PCl5 = CH3Cl + POCl3 + HCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CO2 + H2O = H2CO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
MnCO3 = Mn + CO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCOONa + HCl = HCOOH + NaCl Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CaC2 + H2O = C2H2 + CaO Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH3 + Ca = CaNH + H2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
SO3 + H2O = H2SO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
SO2 + H2O = H2SO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
S + Fe = FeS Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
AGNO3 + NACO3 = AGCO3 + NANO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
AGNO3 + NAOH = AGOH + NANO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
HCL + KOH = H2O + KCL Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
FeSo4 + Ba(No3)2 = Fe(No3)2 + BaSo4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Li2CO3 = Li2O + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Ag + ZnCl2 = AgCl2 + Zn Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CaCO3 + H2SO4 = H2CO3 + CaSO4 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
PbO + NaOH + H2O = Na(Pb(OH)3) Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Ca + CuSO4 = CaSO4 + Cu Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Na2CO3 + H2S = Na2S + H2CO3 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H2SO3 + MgO = MgSO3 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
NH4OH + Pb(NO3)2 = PbOH + NH4(NO3)2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CuCO3 = CuO + CO2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CaCl2 + Cu = CuCl2 + Ca Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
ZnBr2 + Pb(NO2)2 = Zn(NO2)2 + PbBr2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CH3CH2COOCH3 + NaOH = CH3CH2COONa + CH3OH Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H3PO4 + NAOH = NAH2PO4 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C3H8O3 + HBr = C3H7O2Br + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CuSO4 + HgCl2 = CuCl2 + SO4Hg Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
KI + H2S = H2K + IS Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C2H5Br + KOH = C2H4 + KBr + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
CuS + O2 = CuO + SO Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
C2H5Br + KOH = C2H5OH + KBr Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
H2SO3 = SO2 + H2O Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Mg + ZnSO4 = MgSO4 + Zn Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế
Ca(OH)2 + SO2 = CaSO4 + H2 Hoá học lượng pháp trên phản ứng Thuốc thử hạn chế