Nguyên tố, Hoá chất và Hoá học

🔎
# Ký hiệu Tên Trọng lượng nguyên tử Cấu hình electron
1 H Hyđrô, Hiđro 1.00794 1s1
2 He Heli 4.002602 1s2
3 Li Lithi, Liti 6.941 [He] 2s1
4 Be Berili 9.012182 [He] 2s2
5 B Bo 10.811 [He] 2s2 2p1
6 C Cacbon 12.0107 [He] 2s2 2p2
7 N Nitơ 14.0067 [He] 2s2 2p3
8 O Oxy, Oxi 15.9994 [He] 2s2 2p4
9 F Flo 18.9984032 [He] 2s2 2p5
10 Ne Neon, Nê-ông 20.1797 [He] 2s2 2p6
11 Na Natri 22.98976928 [Ne] 3s1
12 Mg Magiê 24.305 [Ne] 3s2
13 Al Nhốm 26.9815386 [Ne] 3s2 3p1
14 Si Silic 28.0855 [Ne] 3s2 3p2
15 P Photpho 30.973762 [Ne] 3s2 3p3
16 S Lưu huỳnh 32.065 [Ne] 3s2 3p4
17 Cl Clo 35.453 [Ne] 3s2 3p5
18 Ar Agon 39.948 [Ne] 3s2 3p6
19 K Kali 39.0983 [Ar] 4s1
20 Ca Canxi 40.078 [Ar] 4s2
21 Sc Scandi 44.955912 [Ar] 3d1 4s2
22 Ti Titan 47.867 [Ar] 3d2 4s2
23 V Vanađi 50.9415 [Ar] 3d3 4s2
24 Cr Crom 51.9961 [Ar] 3d5 4s1
25 Mn Mangan 54.938045 [Ar] 4s2 3d5
26 Fe Sắt 55.845 [Ar] 4s2 3d6
27 Co Coban 58.933195 [Ar] 3d7 4s2
28 Ni Nikel 58.6934 [Ar] 3d8 4s2
29 Cu Đồng 63.546 [Ar] 3d10 4s1
30 Zn Kẽm 65.409 [Ar] 3d10 4s2
31 Ga Gali 69.723 [Ar] 3d10 4s2 4p1
32 Ge Gecmani 72.64 [Ar] 3d10 4s2 4p2
33 As Asen 74.9216 [Ar] 3d10 4s2 4p3
34 Se Selen 78.96 [Ar] 4s2 3d10 4p4
35 Br Brom 79.904 [Ar] 4s2 3d10 4p5
36 Kr Kripton 83.798 [Ar] 3d10 4s2 4p6
37 Rb Rubiđi 85.4678 [Kr] 5s1
38 Sr Stronti 87.62 [Kr] 5s2
39 Y Ytri 88.90585 [Kr] 4d1 5s2
40 Zr Ziriconi 91.224 [Kr] 4d2 5s2
41 Nb Niobi 92.90638 [Kr] 4d4 5s1
42 Mo Molypđen, Molipđen 95.94 [Kr] 4d5 5s1
43 Tc Tecnexi (98) [Kr] 4d5 5s2
44 Ru Ruteni 101.07 [Kr] 4d7 5s1
45 Rh Rođi 102.9055 [Kr] 4d8 5s1
46 Pd Palađi 106.42 [Kr] 4d10
47 Ag Bạc 107.8682 [Kr] 4d10 5s1
48 Cd Catmi, Cađimi 112.411 [Kr] 4d10 5s2
49 In Indi 114.818 [Kr] 4d10 5s2 5p1
50 Sn Thiếc 118.71 [Kr] 4d10 5s2 5p2
51 Sb Antimon 121.76 [Kr] 4d10 5s2 5p3
52 Te Telua, Telu 127.6 [Kr] 5s2 4d10 5p4
53 I Iot, Iođ 126.90447 [Kr] 4d10 5s2 5p5
54 Xe Xenon 131.293 [Kr] 4d10 5s2 5p6
55 Cs Xezi, Xêzi 132.9054519 [Xe] 6s1
56 Ba Bari 137.327 [Xe] 6s2
57 La Lantan 138.90547 [Xe] 5d1 6s2
58 Ce Xeri 140.116 [Xe] 4f1 5d1 6s2
59 Pr Prazeođim 140.90765 [Xe] 4f3 6s2
60 Nd Neođim 144.242 [Xe] 4f4 6s2
61 Pm Prometi (145) [Xe] 4f5 6s2
62 Sm Samari 150.36 [Xe] 4f6 6s2
63 Eu Europi 151.964 [Xe] 4f7 6s2
64 Gd Gađolini 157.25 [Xe] 4f7 5d1 6s2
65 Tb Tecbi 158.92535 [Xe] 4f9 6s2
66 Dy Đysprosi, Đisprozi 162.5 [Xe] 4f10 6s2
67 Ho Holmi, Honmi 164.93032 [Xe] 4f11 6s2
68 Er Eribi 167.259 [Xe] 4f12 6s2
69 Tm Tuli 168.93421 [Xe] 4f13 6s2
70 Yb Ytecbi 173.04 [Xe] 4f14 6s2
71 Lu Lutexi 174.967 [Xe] 6s2 4f14 5d1
72 Hf Hafini 178.49 [Xe] 4f14 5d2 6s2
73 Ta Tantali, Tantan 180.94788 [Xe] 4f14 5d3 6s2
74 W Vonfam 183.84 [Xe] 4f14 5d4 6s2
75 Re Reni 186.207 [Xe] 4f14 5d5 6s2
76 Os Osimi, Osmi 190.23 [Xe] 4f14 5d6 6s2
77 Ir Iriđi 192.217 [Xe] 4f14 5d7 6s2
78 Pt Platin 195.084 [Xe] 4f14 5d9 6s1
79 Au Vàng 196.966569 [Xe] 4f14 5d10 6s1
80 Hg Thuỷ ngân 200.59 [Xe] 4f14 5d10 6s2
81 Tl Tali 204.3833 [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
82 Pb Chì 207.2 [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
83 Bi Bitmut, Bismut 208.9804 [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
84 Po Poloni (209) [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4
85 At Astatin (210) [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
86 Rn Rađơn (222) [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
87 Fr Franxi (223) [Rn] 7s1
88 Ra Rađi (226) [Rn] 7s2
89 Ac Actini (227) [Rn] 6d1 7s2
90 Th Thori 232.0381 [Rn] 6d2 7s2
91 Pa Protactini 231.03588 [Rn] 5f2 6d1 7s2
92 U Urani, Uran 238.02891 [Rn] 5f3 6d1 7s2
93 Np Neptuni (237) [Rn] 5f4 6d1 7s2
94 Pu Plutoni (244) [Rn] 5f6 7s2
95 Am Amerixi (243) [Rn] 5f7 7s2
96 Cm Curi (247) [Rn] 5f7 6d1 7s2
97 Bk Beckeli (247) [Rn] 5f9 7s2
98 Cf Califoni (251) [Rn] 5f10 7s2
99 Es Ensteni (252) [Rn] 5f11 7s2
100 Fm Fecmi (257) [Rn] 5f12 7s2
101 Md Menđelevi (258) [Rn] 5f13 7s2
102 No Nobeli (259) [Rn] 5f14 7s2
103 Lr Lorenxi, Lawrenci (262) [Rn] 5f14 6d1 7s2
104 Rf Rutherfordi (265) [Rn] 5f14 6d2 7s2
105 Db Dubni (268) [Rn] 5f14 6d3 7s2
106 Sg Seaborgi (263) [Rn] 5f14 6d4 7s2
107 Bh Bohri (272) [Rn] 5f14 6d5 7s2
108 Hs Hassi (278) [Rn] 5f14 6d6 7s2
109 Mt Meitneri (278) [Rn] 5f14 6d7 7s2
110 Ds Darmstadti (281) [Rn] 5f14 6d9 7s1
111 Rg Roentgeni (280) [Rn] 5f14 6d10 7s1
112 Cn Copernici (285) [Rn] 5f14 6d10 7s2
113 Nh Nihoni (284) [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
114 Fl Flerovi (289) [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
115 Mc Moscovi (288) [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
116 Lv Livermori (293) [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
117 Ts Ununsepti (294) [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
118 Og Ununocti (294) [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p6
Bảng tuần hoàn
Định nghĩa Ngày nay
atomic weight
The average mass of the atoms of an element. This is a weighted average of the naturally-occurring isotopes. [syn: relative atomic mass]